1. Những vần thơ đạo

   2. Bóng liên đài

   3. Lão ăn mày

   4. Thơ đạo

   5. Bến sông trăng

   6. Tỉnh thức

   7. Cánh chim vô định

   8. Không quên chính niệm

   9. Rồi cũng vô thường ai có hay

   10.Biết khuya

   11.Tùng hạc