TỈNH THỨC

Qua cơn mê thấy biết
Sầu như lũ dâng cao
Như mộng mị hôm nào
Ta tìm về tỉnh thức
Là con đường giải thoát
Xa lìa dòng sông mê
Con thuyền trên bến Giác
Chốn an lạc ta về.

                                                 http://hiroboga.com/wp-content/uploads/2012/06/dreamstime_l_2815032-300x224.jpg