14 Ðiều Răn Của Phật

1. Kẻ thu lớn nhất của đời người là tự ngã.

2. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại.
3. Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối tra.
4. Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tỵ.
5. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình.
6. Tội lỗi lớn nhất của đời người là lừa người dối mình.
7. Ðáng thương lớn nhất của đời người là tự ti.
8. Ðáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi nga.
9. Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng.
10. Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe.
11. Món nợ lớn nhất của đời người là ân tình.
12. Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung.
13. Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết.
14. An ủi lớn nhất của đời người là bố thí.

             Thích nữ Minh Tâm sưu tầm.