Chân Hỷ Thiền Sư

 

Chân như quán thấu tuệ tâm minh

Hy xả nhục thân thị tử khinh

    Thiền định nhu hòa hành nhẫn nhục

          Sư tu chứng ngộ pháp vô sinh.

                              Thảo Ðường cư sĩ

 

Chân Như Bản Tánh

         Non xanh tuyết phủ bạc đầu

          Nước trong phẳng lặng sóng sầu gió khua

          Chân như thanh tịnh từ xưa

          Vô minh bất giác bão mưa mịt mùng

                                   Thảo Ðường cư sĩ