Mẹ

            Từng giọt máu cưu mang

            Mẹ đưa con vào đời,

            Từng hơi thở yêu thương

            Mẹ cho con sự sống,

Con lớn khôn bay bổng

            Mẹ thân xác mõi mòn,

            Ý thức kịp quay về

            Ôm Mẹ già lịm tắt.

Con người Sanh, Tử biệt,

            Vốn định luật Vô Thường,

            Thấu triệt lý Duyên Sinh,

            Khổ, Không, và Vô Ngã.

Con hứa thầm với Mẹ,

            Ðường Ðạo quyết dấn thân,

            Mẹ chứng giám cho con,

            Và cùng con tiến bước.

      "Mẹ Con Không Ly Cách."

                               Kính dâng Mẹ của con

                        Tỳ Khưu Ni Thích nữ Minh Tâm