Mến Chúc Sư Cô Thích nữ Minh Tâm

         Mến nụ cười xuân tỏa hương thiền

            Chúc cô câu phước trí trang nghiêm

            đi du hóa bao người mến

            rãi tình thương đến mọi miền.

            Thích sống an nhiên đâu chẳng thiền

            Nữ thân mà cuộc sống tùy duyên

            Minh quang tuệ chiếu trời xuân thắm

            Tâm tợ trăng thu diệu cửa huyền.

 

                                           Thích nữ Minh Nghiêm