Bóng Xưa Như Tại

  Thiên Trúc ba ngàn năm trứơc kia,
  Bóng mây giai cấp phủ che mờ,
  Hào quang Ðâu Suất bừng lan tỏa,
  Sáng tỏa nhân gian tỉnh mộng mơ.

  Vịn nhánh Vô Ưu hoa đản sinh,
  Gương sen bảy bước hiện chân hình,
  Trên trời dưới đất, duy "Chân Ngã"
  Pháp tính như như, vượt thế tình.

  Thị hiện trong khung cảnh đế vương,
  Lòng trong soi tỏ luật vô thường,
  Nô Ma một thuở phi thân ngựa,
  Non tuyết cô thân trãi dặm trường.

  Thân tàn, hơi thở quyện chân thường,
  Hòa nhập hư không tuyệt vấn vương,
  Sự vật hiện bày chân thật tính,
  Thênh thang, "chân chính" một con đường!

  Một bát xin ăn khắp mọi nhà,
  Một mình một bóng dặīm đường xa,
  Nay đây mai đó, không ngừng nghỉ
  Cứu vớt sinh linh sạch kiến tà.

  Màn đêm tràn ngập cảnh Sa La,
  Sắc trở về Không ảnh Phật Ðà,
  Công hạnh ngát thơm lồng vũ trụ
  Bóng xưa như tại vẫn thăng hoa!
 

     Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu
        Mùa Phật Ðản, PL 2548 (2004)
        (Trích trong Tỉnh Mộng Ðời)