Cô Hạc

Tịch tịch huy tà mộ,

Liu liu thiên quyển phong.

Cao pha cô bạch hạc,

Phách dực đầu hư không !

Cô Hạc

Chiều nghiêng ngồi thăm thẳm,

Gió cuốn trời mênh mông.

Bên triền cao hạc lẻ,

Vỗ cánh vút tầng không !

                                                                   Hạt Cát