Cong Phu

                        Chuong thanh em thc giac nong

                     Ngan nga sau coi lang chung nhp thien

                     Tram tram tieng mo Lang Nghiem

                     Tnh khong ba nghiep rang mien Phap than

 

  

                                            Y Ch

                  Nhanh lau vt bien ve ong

                     Sang bng tue kiem t dong vo minh

                     Cu nien dien bch vong tnh

                     T tam a tro mot nhanh nam hoa

                

                                Th Phan Nhat Tan