Cổ Tùng

Viễn sơn phù yên. Lãnh !

Quần hạc bạch thu lâm.

Bách niên tùng ảnh. Mịch !

Hư thúy lập cơ am.

Thông Già

Non xa mờ khí. Lạnh !

Cánh hạc trắng rừng thu.

Bóng tùng trăm năm. Quạnh !

Đứng xanh rì hư vơ.

                                                                    Hạt Cát