Em đi bỏ lại nụ cười

 

                                    Thơ Trần Quán Niệm

 

          Em đi bỏ lại nụ cười

          Bỏ người ngơ ngẩn, nhớ mười phương em

          Trang kinh lần dở Hoa Nghiêm

          Vọng tâm nào thấy an nhiên Niết Bàn

 

          Em từ thế giới ba ngàn

          Hóa thân tứ đại về ngang cõi này

          Pháp luân thường chuyển vòng quay

          Kiếp sau hẹn gặp, kiếp này đành thôi!

 

          Tìm nhau khắp nẻo luân hồi

          Quẩn quanh lục đạo, nổi trôi mịt mờ,

          Quà em là mấy vần thơ

          Để khi gặp lại đừng ngờ duyên nhau.

 

          A tăng kỳ kiếp ngàn sau

          Sát na biến đổi, đời sầu lê thê

          Tâm nào tỉnh, tâm nào mê

          Tâm nào giác ngộ tìm về bến em.