Còn Gặp Nhau . . .

 Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
 Chuyện đời như nước chảy hoa trôi
 Lợi danh như bóng mây chìm nổi
 Chỉ có Tình Thương để lại đời.

 Còn gặp nhau thì hãy cứ cười
 Cho tình thêm thắm, ý thêm tươi
 Cho hoa thêm ngát, đời thêm vị
 Cho đẹp tình nhau một kiếp người.

 Còn gặp nhau thì hãy cứ thương
 Tình người muôn thuở vẫn vấn vương
 Chắt chiu một chút tình thương ấy
 Gởi khách muôn phương vạn nẻo đường.

 Còn gặp nhau thì hãy cứ đi
 Ði tìm chân lý lẽ huyền vi
 An nhiên tự tại lòng thanh thản
 Ðời sống tâm linh thật diệu kỳ.
 

                   Diệu Bạch Liên