Không đề

 Gió thổi cây rung hoa với lá,
 Ðầu cành chim hót với oanh ca,
 Một mình nằm giữa rừng thanh vắng
 Lắng nghe chim hót suối reo hòa.

 Cùng Tử