MÂY TRẮNG TRỜI XANH

 Nhìn mây trắng trời xanh,
 Tưởng nhớ nghĩa sinh thành.
 Công ơn trùm non Thái,
 Nước biển cả chân tình.

 Cưu mang qua năm tháng,
 Sương gió chẳng sờn kinh.
 Vượt biển an thân phận,
 Trèo non bóng với hình.

 Hương Xuân vui cảnh vật,
 Nắng Hạ dưỡng cây cành.
 Gió Thu in hồn tịnh,
 Nghiêm Ðông luyện tuyết trinh.

 Ðường đời muôn vạn ngả,
 Ðộc bộ vượt đăng trình.
 Vén mây mù sinh tử,
 Rộng tỏa ánh bình minh.

 Chúng sinh vô số lượng,
 Năm tháng rộng mông mênh.
 Quán chiếu duyên trùng điệp,
 Như nhiên ảnh hiện mình.

 Bằng chân tâm cầu nguyện,
 Mong diệt trừ vô minh.
 Thân thuộc trong nhiều kiếp,
 Chiêu cảm cảnh vô sinh.

 Tưởng nhớ mùa Vu-Lan 2005
 Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu
 
 
 
 
 
 
 
 

     VU-LAN THẮNG-HỘI

 Vu-Lan thắng hội đã về đây,
  Một nén tâm hương, nghĩa trọn đầy.
  Hướng nguyện chân linh vô lượng kiếp,
  An nhiên tự tại cảnh liên-đài

   Mùa báo hiếu Pl. 2549 (2005)
          HT Thích-Tâm-Châu
 
 
 

      MÙA BÁO HIẾU

  Mùa Báo Hiếu đã về trong truyền thống,
  Tùy nhân duyên, biểu lộ tấm chân thành.
  Với lời kinh, niệm Phật và nhập thiền,
  Cầu siêu độ cho cửu huyền thất tổ.

  Không hiểu thấu vô thường, vô ngã, khổ,
  Vướng vô minh, duyên nghiệp mãi quay cuồng.
  Tâm buông lung như ngựa thả không cương,
  Thân, miệng, ý đắm say chiều dục-vọng.

  Với cuộc sống như thoi đưa, như ảo mộng,
  Danh, sắc, tài, có có với không không.
  Trả nợ đời, không ít lúc đau lòng,
  Nơi vĩnh cửu cũng lắm điều nghĩ tưởng.

  Dòng sinh mệnh nối theo không hạn lượng,
  Công ơn đền, qua một nén tâm hương.
  Xin hồng ân Tam Bảo khắp mười phương,
  Tiếp sinh-chúng cùng về nơi giải thoát.

          Mùa Vu-Lan, Phật-lịch 2549 (2005)
          HT Thích-Tâm-Châu