NGHIỆP BÁO RIÊNG MANG
( Cảm tác theo giáo lý Đạo Phật )
 
Đời người sống giả tạm
Khi chết thân rã tan
Tài sản bỏ lại hết!
Chỉ nghiệp báo riêng mang.
 
Khi ta ngưng hơi thở
Nghiệp lực (1) xuất ra sau.
Tùy nghiệp lành hay dữ
Nghiệp báo (2) chuyển biến mau.
 
Nghiệp báo sanh kiếp khác
Sung sướng hay khổ đau
Do hành động thiện , ác!
Khi sống cuộc đời này.
 
Đó là luật nhân quả
Trả vay thật tự nhiên
Không thể nào tránh khỏi!
Phải luân hồi triền miên.
 
Không tạo các nghiệp ác
Nên làm nhiều việc lành 
Kiếp sau hưởng an lạc
Cuộc đời qua rất nhanh.
 
Tạo thật nhiều phúc đức
Nghiệp thiện hưởng kiếp sau.
Không gì tồn tại mãi!
Luật vô thường nhiệm mầu.
 
Luôn thực hành thiện nghiệp
Cận-tử-nghiệp thanh cao
Siêu sanh cõi Cực Lạc
Thoát luân hồi khổ đau..!
 
Minh Lương Trương Minh Sung
Cali . ngày 21 / 07 / 2012
 
(1) Nghiệp lực là thần thức xuất ra khi ta tắt hơi thở.
(2) Nghiêp lực mang nhân thiện hay ác để tái sanh được gọi là nghiệp báo .