Bốn Tâm Vô Lượng
 
Từ tâm, đoạn ác pháp
 
Bi tâm, hận thù tan
 
Hỷ tâm, vui hòa ái
 
Xả tâm, sống an nhàn
 
 
Thích Chơn Giác