Chiếc thân tứ đại khói
Sinh họat thế gian mây
Thành công khối nước đá
Thất bại chùm bọt tan.
 
Nhục vinh bong bóng nứơc
Thương ghét hạt sương mai
Khổ vui trong giấc mộng
Lành dữ bóng chim bay.
 
Tháng ngày cái chớp mắt
Còn mất bóng trăng lay
Chung cuộc cơn gió thoảng
Viên mãn bầu trời trong.
 
   Thiền sư Thích Thanh Từ