Phiêu phiêu bạch hạc xung vân tiêu

Húc nhật quang minh vạn sắc thiều

Chiếu diệu tam thiên biên pháp giới

Từ bi cứu độ nghiệp nhân tiêu

 

                                    Thảo Ðường cư sĩ

 

 

Vạn lý thiên không bạch hạc triển bày ly trần cấu

Bá trượng thâm sơn cổ tùng ngật lập nhẫn phong lôi

 

                                                Quan Khánh Lê cư sĩ

 

(Lồng lộng trời xanh chim khôn tung cánh xa bụi lấm,

Chót vót non cao thông già gồng sức đội gió sương)