Mục Lục:

Lời Giới Thiệu

1)Tâm bình, Thế Giới bình  

2) Tuổi Trẻ Việt Nam Buồn  

3) Xuân Ðâu Còn Rộn Rã 

4) Thiền và Cuộc Sống  

5) Triết Lý Vụn

6) Mây Trắng Về Ðâu 

7) Tình Yêu là Thiền Ðịnh 

8) Tâm Lý Học của Phật  

9) Cầu Nguyện 

10)  Buông Xả

11) Ðoạn Buồn Tùy Bút

12) Dòng Sống

13) Tạo Dựng Một Thế Giới  Mới

14) Thiên Ðường Trần Thế Là Ðây!

15) Chê Khen

16) Phật Hành Xử Thế Nào?

17) Hãy Ðổi Lấy Tài Sản Tâm Linh

18)  Phật giáo và môn tâm lý học phương Tây

Lời Kết