DI ĐÀ HUYỀN CHỈ

Kim Đài

 

MỤC LỤC

TỰA  

HOA SEN 1: GIỚI THIỆU THIỀN DI ĐÀ

HOA SEN 2: MẬT CHỈ THIỀN DI ĐÀ

1. ĐƯỜNG LỐI

2. LƯỢC KỆ

3. KHAI THỊ

4. HIỂN LÝ

5. HÀNH SỰ

6. BÀY DIỆU QUYẾT

7. MỞ KHO BÁU

8. NÊU TÍN NGUYỆN

9. TRÙM CĂN CƠ

HOA SEN 3: NIỆM PHẬT THẬP LỰC

A. HÀNH TRÌ

B. TÍN NGUYỆN

HOA SEN 4: SO SÁNH CÕI TA BÀ VỚI CÕI CỰC LẠC

CHÚNG SANH CÕI TA BÀ

ĐẠI CHÚNG CÕI CỰC LẠC

CẢNH DUYÊN CÕI TA BÀ

THẮNG DUYÊN CÕI CỰC LẠC

HOA SEN 5: TIỆN LỢI

1. DỄ TU, DỄ NHỚ

2. KHÔNG QUÁN MÀ THÀNH TỰU QUÁN

3. KHÔNG ĐẾM MÀ TỰ ĐẾM

4. LẦN CHUỖI HAY KHÔNG ĐỀU ĐƯỢC LỢI

5. KHÔNG NIỆM DANH HIỆU KHÁC

6. THÀNH TỰU MƯỜI LỰC

7. KHÔNG PHẢI TRỪ VỌNG TƯỞNG

8. TIÊU TỘI CHƯỚNG

9. THÀNH TỰU VÃNG SANH

10. ĐỘ KHẮP CHÚNG SANH

HOA SEN 6: NGOẠI TÂM VÔ PHÁP

1. BẮT HƯ KHÔNG

2. CHÉN PHA LÊ  

3. BÀY THÂN

4. ĐỒNG TIỀN

5. KHÔNG TRONG NGOÀI

6. NGÓN TAY VÀ MẶT TRĂNG

7. DUYÊN SANH TỨC VÔ SANH

8. YẾU CHỈ VỀ NGUỒN

9. KHÔNG ĐÂU CHẲNG KHẮP 

10. CHỖ CHẲNG HỀ THAY ĐỔI

11. THIẾT TRAI 

12. THẤY TÁNH 

HOA SEN 7: VĨNH MINH TỨ LIỆU GIẢN

HOA SEN 8: DI ĐÀ SÁM PHÁP

1. DÂNG HƯƠNG

2. TÁN LƯ HƯƠNG

3. TRÌ TỤNG: SÁM 48 NGUYỆN

4. PHÁT NGUYỆN

5. ĐẢNH LỄ

6. HỒI HƯỚNG 

7. BA TỰ VỀ 

HOA SEN 9: XƯNG TÁN A DI ĐÀ

1. MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT ĐỒNG KHEN NGỢI

2. SÁU PHƯƠNG ĐỨC PHẬT CỘNG GIA TRÌ 

3. MƯỜI BỐN QUỐC ĐỘ NGUYỆN VÃNG SANH

4. CÁC ĐẠI BỒ TÁT ĐỀU XƯNG TÁN 

5. CHƯ ĐẠI THANH VĂN THẦM COI TRỌNG

6. CẢ DÒNG HỌ THÍCH ĐỀU NƯƠNG VỀ

7. BỒ TÁT TỔ SƯ SÁCH TẤN TU

8. NGŨ GIA TÔNG PHÁI ĐỀU QUY NGƯỠNG

9. PHẠM TỘI NGŨ NGHỊCH CŨNG VÃNG SANH

10. TRẺ CON TỰ BIẾT NIỆM DI ĐÀ  

11. MẠT THẾ CHỈ NƯƠNG HỒNG DANH PHẬT

12. LƯU LẠI TRĂM NĂM KINH VÔ LƯỢNG 

13. A DI ĐÀ PHẬT BỐN CHỮ TRUYỀN

 

HỒI HƯỚNG

 

Xem tiếp