NGẪU ÍCH ÐẠI SƯ PHÁP NGỮ

(dịch theo bản in của Tịnh Tông Học Hội thành phố Cao Hùng, Ðài Loan)

Chuyển Ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

---o0o---

MỤC LỤC

1. Dạy Pháp Nguyên

2. Dạy Vương Tâm Quỳ

3. Dạy Tĩnh Văn

4. Dạy Quách Thiện Hữu

5. Dạy Tống Dưỡng Liên

6. Dạy Lục Dụ Liên

7. Ưu Bà Di Tịnh Kiên

8. Phương Nhĩ Giai

9. Dạy Lưu Kim Độ

10. Dạy Huyền Trứ

11. Dạy Tự Thiên

12. Dạy Thạch Hữu

13. Dạy Lương Nhiên

14. Dạy Minh Tây

15. Dạy Tạ Tại Chi

16. Dạy Thái Nhị Bạch

17. Dạy Chứng Tâm

18. Niệm Phật Xã

19. Dạy Mân Châu Đĩnh

20. Giảng về pháp môn Niệm Phật.

21. Giảng về Niệm Phật Tam Muội

22. Bàn về Niệm Phật Tam Muội

23. Nói với Dựng Liên (còn gọi Bí Quyết Cầu Sanh Tịnh Ðộ)

24. Luận về Trì Danh Niệm Phật cửu phẩm vãng sanh

25. Lời phổ thuyết ở Nhân Nghĩa Viện thuộc Phong Nam, Hấp Tây

26. Lời phổ thuyết ở Thiên Mã Viện, Hấp Phố

27. Phạm Thất Ngẫu Ðàm (trích bảy đoạn)

28. Thư trả lời Tịnh Thiền Sư

29. Thư trả lời ông Ðặng Tĩnh Khởi

30. Thư gởi Châu Tẩy Tâm

31. Thư gởi Ðinh Liên Lữ

32. Trả lời thư ông Hàn Triều Tập

33. Thư trả lời Ðường Nghi Chi

 

 

Xem Tiếp