01

Quê Hương Cực Lạc (HT Tuyên Hóa)

02

Khóa Hư Cảnh Sách

03 

Chánh Hạnh Niệm Phật

 04

Quê Hương Cực Lạc (HT Thích Thiền Tâm)

05 

Bảy Ngày Khai Thị Phật Thất

06 

Những Lời Vàng Về Pháp Môn Niệm Phật

07

Khai Thị (HT Tịnh Không)

08

Long Thơ Tịnh Độ

09

10 Vị Tổ Sư Tịnh Độ Tông

10

Lời Khai Thị Của Sư Tổ (1)

11

Lời Khai Thị Của Sư Tổ (2)

12

Lời Khai Thị Của Sư Tổ (3)

13

Lời Khai Thị Của Sư Tổ (4)

14

 Ngẫu Ích Đại Sư

15

Khuyên Tu Pháp Môn Niệm Phật

16

Bát Kinh Pháp

17

Lời Khai Thị Về Pháp Môm Niệm Phật

18

Niện Phật Ngộ Vô sanh

19

Niệm Phật Sinh Tịnh Độ

20

Niệm Phật Tam Muội

21

Đại Sư Tuyết Lư

22

Khẩu Quyết Niệm Phật củ Chư Tổ 

23

Pháp Môm Niệm Phật 

24

Niệm Phật Kinh

25

Bổn Nguyệ Niệm Phật

26

Di Đà Huyền Chi

27

Ưu Đàm Đại Sư

28

Vô Lượng Cam Lộ 

29

108 Tự Tại Ngữ của Pháp Sư Thanh Nghiêm 

30

Thi Kệ Niệm Phật 

31

 An Lạc Tịnh Độ  

32

Liên Trì Cảnh Sách  

33

Liên Tông Sơ Tổ   

34

Liên Tông Nhị Tổ   

35

Liên Tông Tam Tổ    

36

Liên Tông Tứ Tổ   

37

Liên Tông Ngũ Tổ   

38

Liên Tông Lục Tổ   

39

Liên Tông Thất Tổ   

40

Liên Tông Bát Tổ   

41

Liên Tông Cữu Tổ   

42

Liên Tông Thập Tổ   

43

Liên Tông Thập Nhất Tổ   

44

Liên Tông Thập Nhị Tổ    

45

Liên Tông Thập Tam Tổ    

46

Chứng Đạo Ca (HT Tuyên Hoá)   

47

Chứng Đạo Ca (HT Thích Từ Thông)   

48

Liên Trì Cảnh Sách   

49

Ðại Sư Ấn Quang-Khai Thị   

50

Ấn Quang Ðại Sư-Ngũ Giới  

51

Niệm Phật Pháp Yếu   

52

Thiền Duy Trác Ðại Sư   

53

Triệt Ngộ Ðại Sư  

54

Trước Cửa Ðịa Ngục   

55

Pháp Môn Niện Phật (HT Tuyên Hoá)

56

Cực Lạc Thù Thắng

57

Tuyết Lư Lão Nhận

58

Tu Tập Ðể Tâm An Ðịnh

59

Tịnh Không- Lời Khai Thị