PHÁP MÔN NIỆM PHẬT

Hòa Thượng Thích Hồng Đạo

---o0o--- 

 

Mục Lục 

Lời giới thiệu của Hòa thượng Thích Thiện Hòa (Bổn sư truyền giới)

Lời đầu quyển (Thích Hồng Ðạo)

Hồi hướng công đức

1. Những lời vàng về pháp môn niệm Phật

2. Cảnh giới Cực Lạc

3. Phương pháp trì danh niệm Phật

4. Ðề phòng ma chướng

5. Sự lợi ích hiện thế về pháp môn niệm Phật

6. So đời sống giữa cõi Cực Lạc và Trời người

7. Những bài phát nguyện và tán Phật

8. Khuyên niệm Phật

9. Sử Phật, Bồ-tát và 13 vị Tổ Liên tông

10. Sự tích niệm Phật vãng sanh

11. So và giải thích Thiền với Tịnh

12. Sự chuyển hướng từ Thiền sang Tịnh

Những vần thơ hướng về cõi Cực Lạc

Bốn mươi tám đại nguyện của Ðức Phật A-di-đà

 

Lời giới thiệu  ^

Về nhà chỉ có một lối, nhưng phương tiện thì có nhiều ngả. Phật dạy có nhiều pháp môn tu, nhưng chuyên tu một pháp môn nào cũng đều được liễu ngộ cả.

Tập “Pháp môn niệm Phật” này, chuyên nói về sự niệm Phật. Hành giả nào muốn mau thành Phật không gì qua niệm Phật. Nên biết sáu chữ Hồng danh chẳng luận già trẻ, trai gái, sang hèn, nghèo giàu, kẻ mua gánh bán bưng, kẻ đi bộ, người chèo thuyền, đều niệm Phật được. Nhưng phải phát nguyện sau khi lâm chung thần thức được vãng sanh về Cực lạc, liên hoa hóa sanh.

Lại nữa, ai là người muốn giải thoát sanh tử luân hồi, muốn viên mãn phước huệ, những ai phát Bồ-đề tâm cầu thành Phật, nguyện độ chúng sanh, đều phải chuyên tu niệm Phật.

Soạn giả tập Pháp môn niệm Phật này, rất có công phu lựa chọn các chỗ tinh yếu của lối tu niệm Phật, để cống hiến cho độc giả.

Thừa nhàn, tôi có xem qua tập Pháp môn niệm Phật này, rất lấy làm hoan hỷ, xin gởi lên trang đầu vài dòng, để tán dương vận động đó. Ðồng thời giới thiệu với các Phật tử bốn phương xa gần tập Pháp môn niệm Phật này.

Mong sao mọi người may mắn được đọc và thực hành mới thấm nhuần bổ ích, như ăn bánh thật, chớ không như bánh vẽ trên giấy.

THÍCH THIỆN HÒA

 

Lời đầu quyển ^

 

·  Trong thế gian này, khổ nào cho bằng khổ luân hồi sanh tử. Bởi vậy, bổn hoài duy nhất của chư Phật ra đời là để cứu độ chúng sanh thoát khỏi biển sanh tử. Mục đích chính của người thật tâm tu hành theo đạo Phật cũng chỉ là mong cầu thoát ly sanh tử luân hồi. Vì còn sanh tử luân hồi là còn trải qua bốn điều khổ căn bản hiển nhiên mà ai cũng phải công nhận là: sanh, già, bệnh, chết. Bốn điều khổ đó, chúng sanh trong sáu đường: Trời, người, a-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không ai thoát khỏi được. Bỏ thân này lại mang thân khác, chết nơi đây lại sanh nơi kia, cứ trôi lăn trong sáu đường như thế mãi, trừ những người tu hành đặng giải thoát.

·  Chư Phật là bậc Vô thượng Y vương hay cứu bệnh sanh tử của chúng sanh. Nếu chúng sanh nào chịu áp dụng môn thuốc Phật chỉ dạy sẽ dứt trừ được bệnh sanh tử, tự nhiên muôn bệnh vạn khổ chi cũng đều do đó mà dứt hết. Trái lại, có thuốc hay của Phật đưa cho mà không chịu uống thì làm sao hết bệnh, giải khổ được.

·  Chư Phật trong mười phương mẫn niệm chúng sanh cũng như mẹ nhớ con, nếu con cứ lẩn tránh, dầu mẹ có nhớ cũng không biết làm sao! Trái lại, nếu con nhớ mẹ cũng như lòng mẹ nhớ con thì mẹ con đời đời chẳng cách xa nhau. Cũng như thế, nếu tâm chúng sanh hằng nhớ Phật, niệm Phật, thì đời này, đời sau, quyết định sẽ thấy Phật, cách Phật không xa, chẳng cần dùng phương tiện chi khác, tâm mình được khai ngộ.

·  Pháp môn Tịnh độ, tức là môn niệm Phật, là phương thuốc thần diệu quý báu để trừ bệnh khổ sanh tử của chúng sanh, do Phật Thích-ca, Di-đà kiến lập, Bồ-tát Văn Thù, Phổ Hiền chỉ quy, đức Mã Minh, Long Thọ hoằng dương và chư Tổ: Huệ Viễn, Thiên Thai, Thanh Lương, Vĩnh Minh, Liên Trì, Ngẫu Ích xướng đạo để khuyến khắp Thánh, phàm, ngu, trí đồng tu hành vậy.

·  Nội dung của tập sách này là gồm những lời dạy bảo hy hữu quý báu của chư Tổ thuở xưa về môn niệm Phật, được tuyển chọn chép ra trong những sách mà chúng tôi được hân hạnh xem qua. Ước nguyện những lời vàng vô giá trong đây sẽ đem lại muôn phần lợi lạc cho những ai hâm mộ tu hành tịnh nghiệp giải thoát.

·  Tu, chúng ta không nên lựa môn khó, cao mới hay. Miễn là môn nào ta làm đượccó sự lợi ích thiết thật là hay. Tu chỉ lo “một” và “chuyên” là tốt. Muốn đến một địa điểm nào, không ai bắt buộc ta phải đi nhiều đường, hãy chọn nẻo nào thẳng tắt là hơn. Từ sự loạn động đến sự yên tĩnh, chỉ có pháp môn niệm Phật là giúp ta đắc lực. Từ đây đến kia, từ Ta-bà đến Cực lạc cũng chỉ có con đường “niệm Phật” là ngay thẳng nhất. Con đường ấy là nơi các vị tiền bối đã đi, đã thật hành, là lối đi thẳng tắt đến đạo quả cứu cánh vậy.

 PL. 2515, ngày 17-11 năm Tân Hợi, 1971

THÍCH HỒNG ÐẠO

Chùa Quy Sơn Vũng Tàu

Kính ghi

                           
 

 

Xem tiếp....