Mục Lục:

Tiểu sử Tác Giả

Lời Giới Thiệu

1) Không Nước Không Trăng  

2) Tranh Luận Tìm Một Chỗ Trọ Qua Ðêm  

3) Thế À ?  

4) Người Chết không Trả Lời  

5) Ngón Tay Gutei  

6) Sao Ngươi Không Về Ngủ Ði ?

7) Ông Phật Mũi Ðen  

8) Người Cho Phải Cám Ơn  

9) Triết Gia Hỏi Phật  

10)  Nụ Cuời Ninakawa