KHÔNG  NƯỚC KHÔNG  TRĂNG  

10 Mẫu Truyện Thiền cho  

Ðời Sống Thường Nhật Con Người

 

Nguyên bản:  No Water  -  No Moon
10 Zen Teaching Stories for Everyday Life
Tác giả: Osho
 
"Kính dâng Sư Bà Viện Chủ 
Chùa Phước Hải (VN) chứng minh"