Audio - Pháp Ngữ Khai Thị


Hư Vân Pháp Ngữ

01. Pháp Ngữ HT Hư Vân                           2. Pháp Ngữ HT Hư Vân_Huy Hồ              3. Pháp Ngữ HT Hư Vân_Nam Trung 

04. Pháp Ngữ HT Hư Vân_Huy Hồ             5. Pháp Ngữ HT Hư Vân_Tuấn Anh          6. Pháp Ngữ HT Hư Vân_Huy Hồ

07. Pháp Ngữ HT Hư Vân_Tuấn Anh          8. Pháp Ngữ HT Hư Vân_Thy Mai             9. Pháp Ngữ HT Hư Vân_Huy Hồ

10Pháp Ngữ HT Hư Vân_Thy Mai           11. Pháp Ngữ HT Hư Vân_Huy Hồ          12Pháp Ngữ HT Hư Vân_Thy Mai 

13. Pháp Ngữ HT Hư Vân_Huy Hồ            14. Pháp Ngữ HT Hư Vân_Nam Trung    15. Pháp Ngữ HT Hư Vân_Huy Hồ

16. Pháp Ngữ HT Hư Vân_Kim Phương    17. Pháp Ngữ HT Hư Vân_Huy Hồ          18. Pháp Ngữ HT Hư Vân_Kim Phương

19. Pháp Ngữ HT Hư Vân_Ngọc Mỹ          20. Pháp Ngữ HT Hư Vân_Ngọc Mỹ        21. Pháp Ngữ HT Hư Vân_Huy Hồ   END

 

    Prof. Lewis Lancaster's talk

 (A Look at the Future: Buddhists Role in a Changing World):

Main lecture:
Part 1:http://www.youtube.com/watch?v=30SnKdVphZM
Part 2:http://www.youtube.com/watch?v=xU-iwYlzf4A
Part 3:http://www.youtube.com/watch?v=hO4e9yB0xpI  END

Q & A Session:
Part 1:http://www.youtube.com/watch?v=ar29N-xg_qc
Part 2:http://www.youtube.com/watch?v=B5UuAJeJzoU
Part 3:http://www.youtube.com/watch?v=JDv5scUu8FU
Part 4:http://www.youtube.com/watch?v=geNeaJA8zf8
Part 5:http://www.youtube.com/watch?v=Ketu4aVXLv0  EnD

 

  Trưởng Lão Hòa Thượng tụng Bồ tát Giới tại gia  (END)


 
Thiền Lâm Bảo Huấn:  (01)  -  (02)  -  (03) - (04) - (05) - (06) - (07) - (08) - (09) - (10) - (11) - (12)

(13) - (14) - (15) - (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20) - (21) - (22) - (23) - (24) - (25) - (26) - (27) - (28) -(29 END)

 

 Nam Mô A Di Đà Phật (âm điệu Trung Hoa)

   (01)  -  (02 END)

 

 Lời Khai Thị Niệm Phật của Chư Thiên Tổ

  *Khai Thị 19 July's 08: (01) - (02) - (03) - (04) - (05) - (06) - (07) - (08) - X - (10) - (11)

  *Khai Thị 20 July's 08: (12) - (13) - (14) - (15) - (16) - (17)

  *Khai Thị 21 July's 08: (18) - (19) - (20) - (21) - (22)  - (23)

   *Khai Thị 22 July's 08:  (24) - (25) - (26) - (27) - (28) - (29) - (30) - (31) -

   *Khai Thị 23 July's 08:  (32) - (33) - (34) - (35) - (36) - (37) - (38) - (39) - (40)

  *Khai Thị 24 July's 08:  (41) - (42) - (43) - (44)

   *Khai Thị 25 July's 08:  (45) - (46) - (47) - (48) - (49) - (50) - (51) - (52) - (53)

   *Khai Thị 26 July's 08: (54) - (55) -(56) - (57) - (58) - (59) - (60) - (61) - (62) - (63) 

  *Khai Thị 27 July's 08: (64) - (65)  END

 

  *Canh Sach 27 July's 08

  *Canh Sach 28 July's 08

  *Canh Sach 29 July's 08

 

  *Khoa Niem Phat 25 June's 08: (01) - (02) - (03) - (04) - (05) - (06) - (07) - (08)

  *Khoa Niem Phat 26 June's 08: (09) - (10) - (11) - (12) - (13) - (14) - (15) - (16)

  *Khoa Niem Phat 27 June's 08:  (17) - (18) - (19) - (20) - (21) - (22) - (23) - (24) - (25) - (26) 

  *Khoa Niem Phat 28 June's 08:  (27) - (28) - (29) 

  *Khoa Niem Phat 29 June's 08: (30) - END.

 

  Three Refuges Tam Qui *(1/2)  *(2/2) END