Những Kim Thân Phật Vĩ Đại Trên Thế Giới

                 Kim thân Phật trên đảo Lantau, Hồng Kông

 
     
                    Sưu Tập 002<body><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="smsto:?body=Hi%2C%20please%20check%20out%20my%20blog%20at%20kimthanphat.blogspot.com">Send via SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="kimthanphat.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='kimthanphat.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 12748660;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 12748660;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

Hình ảnh: by Diệu Quang

Trình bày và sưu tầm bài viết: Diệu Quang

Minh Hạnh dịch thuật


Tượng Phật vĩ đại, trên đảo Lantau, Hồng Kông.


Tượng Phật Tian Tan là một tượng bằng đồng lớn của Đức Phật, tọa tại Ngưỡng Bi`nh, trên đảo Lantau ở Hồng Kông. Cũng được biết như là một tượng Phật vĩ đại, đó là một tượng Phật cao nhất thế giới tọa lạc ngoài trời bằng đồng. Tượng Phật được đặt tại một nơi gần tu viện Po Lin. Là một biểu tượng cho sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên, loài người và tôn giáo. Đó là trung tâm Phật giáo lớn tại Hồng Kông, và cũng là nơi thu hút dân chúng đến tham quan.
Hi`nh dạng.
Tượng Phật thi` có tên là "Đức Phật Tian Tan" bởi vi` được làm theo kiểu của Tian Tan, Chùa của Thiên Đường tại Bắc Kinh. Đó là một trong năm tượng Phật vĩ đại của Trung quốc. Tượng Phật vĩ đại toạ trên ngai sen trên đỉnh của ba bục bệ thờ. Được bao quanh bởi 8 tượng bằng đồng nhỏ tượng trưng cho thiên thần hay là sự bất tử.
Tượng Phật cao 34 mét và nặng 250 tấn. Đây là tượng Phật cao nhất thế giới, có thể nhi`n thấy từ thật xa như tại Ma Cao trong ngày trời trong. Những du khác phải trèo lên 268 bậc thềm để có thể lên tới tượng Phật.
Tượng Phật Tian Tan hiện ra trong sáng và tôn qúy. Tay phải của ngài thi` đưa lên, tượng trưng cho sự xóa bỏ mọi ưu phiền. Tay trái của Ngài thi` nằm trên đầu gối của Ngài, biểu thị cho loài người hạnh phúc. Mặt tượng Phật quay về hướng bắc, đó là tượng Phật duy nhất trong số những tướng Phật vĩ đại (những tượng Phật khác quay về phía nam).
Cộng thêm ba tầng phía bên dưới của tượng Phật: "Sảnh đường của vạn vật, sảnh đường của giá trị ti`nh thương, sảnh đường của kỷ niệm (đền kỷ niệm). Một cái mà đặc biệt nổi tiếng nhất thi` bên trong có xá lợi của Ngài Sakyamuni, co`n lại sau lễ hỏa táng. Có là một tấm chuông chạm khắc thật lớn với những hi`nh tượng Đức Phật và những bài giảng kinh trong phòng triển lãm. Nó được sắp xếp cứ 7 phút thi` được đánh lên, 108 lần trong một ngày, tượng trưng cho sự giải thoát 108 sự phiền lụy của chúng sanh.
Lịch sử.
Tượng Phật Tian Tan được xây vào năm 1990, và hoàn tất ngày 29 tháng 12, 1993, sinh nhật của Ngài Sakyamuni. Phí khoản để xây tượng Phật vĩ đại này lên tới 68 triệu. Được làm từ 202 miếng đồng. Cộng thêm cho bên ngoài là một sườn bằng thép rất cứng ở phía trong của tượng Phật để chống đỡ cho sức nặng và sự ép của gió.
Khi tượng Phật được hoàn tất, những vị Tăng sĩ ở trên thế giới đã được mời đến dự lễ khai mở. Đặc biệt đáng chú y' là những du khách đến từ Trung Hoa cũng như từ Đài Loan, Nhật Bản, Thái Lan, Đại Hàn, Mã Lai, Singapore, Tích Lan, và Hoa Ky`, tất cả có phần trong sự xây dựng này.
Vào ngày 18 tháng 10, 1999, bưu điện Hồng Kông đã phát hành một loại tem miêu tả hi`nh tượng Phật Tian Tan. Công ty MTR cũng đã phát hành vé kỷ niệm đặc biệt có hi`nh đức Phật.


Tian Tan Buddha

The Big Buddha, on Lantau Island, Hong Kong
The Tian Tan Buddha (
天壇大佛) is a large bronze statue of the Buddha, located at Ngong Ping, Lantau Island, in Hong Kong. Also known as the Giant Buddha, it is the world's tallest outdoor seated bronze Buddha. The statue is located near the Po Lin Monastery. It symbolizes the harmonious relationship between man and nature, people and religion. It is a major center of Buddhism in Hong Kong, and is also a popular sightseeing attraction.

Description
The statue is named 'Tian Tan Buddha' because its base is a model of
Tian Tan, the Temple of Heaven in Beijing. It is one of the five large Buddha statues in China. The Giant Buddha statue sits peacefully on a lotus throne on top of a three-platform altar. It is surrounded by eight smaller bronze statues representing gods or immortals.
The Buddha is 34 meters high and weighs 250 tons. This, the world's tallest Buddha, can even be seen as far away as
Macau on a clear day. Visitors have to climb 268 steps in order to reach the Buddha.
The Tian Tan Buddha appears serene and dignified. His right hand is raised, representing the removal of affliction. His left hand lies on his knee, signifying human happiness. The Buddha faces north, which is unique among the great Buddha statues. (All others face South.)
In addition there are 3 floors at the bottom of Buddha: 'The Hall of Universe', 'The Hall of Benevolent Merit' and 'The Hall of Remembrance'. One of the most renowned features inside is a
relic of Sakyamuni, consisting of some of his alleged cremated remains. There is a huge carved bell inscribed with images of Buddhas and lections in the show room. It was designed to ring every seven minutes, 108 time a day, symbolizing the release of 108 kinds of human vexations.

History
The Tian Tan Buddha was constructed beginning in
1990, and was finished on December 29, 1993, the birthday of Sakyamuni. The construction costs of the giant Buddha were estimated to be up to $68 million. It was formed out of 202 separate pieces of bronze. In addition to the exterior components, there is a strong steel framework inside the statue to support the heavy load and wind pressure.
When the statue was completed, monks from around the world were invited to the opening ceremony. Distinguished visitors from all of
China, as well as Taiwan, Japan, Thailand, Korea, Malaysia, Singapore, Sri Lanka, and the United States all took part in the proceedings.
On
October 18, 1999 the Hong Kong Post Office issued a stamp depicting the Tian Tan Buddha. The MTR corporation has also issued a tourist souvenir ticket featuring a photograph of the statue.


http://www.jackiechankids.com/files/Buddha.htm

 

http://www.answers.com/topic/tian-tan-buddha