-                                    

TRONG  ÐỘNG  TUYẾT  SƠN

TENZIN  PALMO và CUỘC  SUY  TẦM  CHÂN 

 

 

Nguyên tác : CAVE  IN  THE  SNOW

Tenzin Palmo and The Quest For Enlightenment

Tác Giả : VICKIE  MACKENZIE

Người Dịch : Thích Nữ  MINH  TÂM